Política de privacitat

Política de privacitat de l’Hotel Sa Punta

L’accés i ús del lloc web https://www.hotelsapunta.com/ (en endavant, “Web” “) atribueix la condició d’usuari a l’visitant de la web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents en cada moment.

Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web https://www.hotelsapunta.com/(en endavant, la “Web”) com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través de la mateixa, els dades són tractades per SA PUNTA GROUP, S.L. (En endavant, “HOTEL SA PUNTA”) com a part de la prestació de serveis (des d’ara i conjuntament, “vostè” o el “usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”). En aquest sentit, HOTEL SA PUNTA es compromet a el tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, HOTEL SA PUNTA complirà amb les premisses establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com aquelles de el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de el Parlament Europeu i de Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

En base a això, HOTEL SA PUNTA informa de la seva Política de Privacitat, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per a això, consulteu els apartats a continuació:

1.- Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat de l’responsable de l’tractament:

SA PUNTA GROUP, SL. (HOTEL SA PUNTA)

N.I.F.: B-10932549

Direcció: Paseo de Gracia 61, 3º1ª, 08007 Barcelona

Telèfon: 972 636 410

Correu electrònic: sapunta@hotelsapunta.com

2.- Quines són les finalitats principals de l’tractament de les seves dades?

A través dels correus electrònics remesos i / o trucades rebudes, HOTEL SA PUNTA recull i tracta les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d’atendre i gestionar les sol·licituds, qüestions i / o consultes realitzades, la reserva d’habitacions o serveis de restauració i la subscripció a la nostra newsletter. En definitiva, prestar-li el servei sol·licitat.

3.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals per a l’atenció i gestió de les sol·licituds, qüestions i / o consultes realitzades, així com les reserves que s’efectua a través de la nostra pàgina web, són l’existència d’una relació precontractual i / o contractual, si escau, a més de l’ interès legítim d’HOTEL SA PUNTA. La subscripció a la nostra newsletter té com a base legal el seu consentiment.

4.- Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals, sempre estant degudament bloquejades. Respecte a la newsletter es mantindran fins que sol·liciti la baixa de la mateixa i / o exerceixi el seu dret d’oposició.

5.- Sobre podran ser destinataris de la comunicació de dades?

L’informem que mai cedim ni intercanviem les seves dades personals amb tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, les seves dades podrien ser cedides als organismes i / o autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal. Així mateix, les seves dades poden ser cedides a proveïdors i / o prestadors de serveis externs, amb els quals hem subscrit els contractes exigits legalment sota els quals es garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades personals, i les seves obligacions com a encarregats de el tractament.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a HOTEL SA PUNTA si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a oposar-se a l’tractament: HOTEL SA PUNTA deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable de l’tractament, HOTEL SA PUNTA li facilitarà el transvasament de les seves dades a el nou responsable.
Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels seus drets li preguem que ens ho comuniqui per escrit a SA PUNTA GROUP, S.L. (HOTEL SA PUNTA), Paseo de Gracia 61, 3º1ª, 08007 – Barcelona, ​​indicant el seu nom, cognoms, adreça o que ens enviï un correu electrònic a: sapunta@hotelsapunta.com

Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia de l’D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

L’informem el dret que li assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf ), i la resta d’organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

7.- Enllaços

El lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingueu en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull en el Lloc Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaça des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

8.- Xarxes socials

HOTEL SA PUNTA té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actua com a responsable de l’tractament en relació amb les dades publicades per HOTEL SA PUNTA.

HOTEL SA PUNTA tractarà les dades per cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social.

Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des HOTEL SA PUNTA podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció a l’seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte.

9.- Màrqueting directe

No utilitzarem les seves dades personals per a fins de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

10.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. HOTEL SA PUNTA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el nostre lloc web, pel que li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privadesa. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l’hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’ell mateix. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

A l’utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta política de privacitat i el nostre avís legal.